Školenie

Máte svojho špecialistu na integrovaný manažérsky systém IMS a potrebujete ho zaškoliť k procesu implementácie schémy EMAS, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit ? Alebo jednoducho potrebujete podnikového ekológa  na telefóne ? 

Prostredníctvom školenia poskytneme spoločnosti výklad hlavných právnych prepisov Európskej únie a Slovenskej republiky o schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Objasníme spôsob implementácie nariadenia v spojení s príkladmi z praxe prostredníctvom prezentácie. Počas školenia aktualizujeme environmentálnu politiku, identifikujeme významné priame a nepriamé environmentálne aspekty, dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele, zadefinujeme hlavné ukazovatele environmentálneho správania sa vaších spoločnosti.


Kontaktujte nás