O nás

hEKOlix je konzultačná spoločnosť, ktorá poskytuje svojím klientom odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia prostredníctvom uplatňovania integrovaných manažérskych systémov (IMS), podľa medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality ISO 9001:2015, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 a dobrovoľného nástroja Európskej únie schémy Spoločenstva pre environmentálne manžérstvo a audit (EMAS). Rozsah spolupráce môže byť rôzny a to od konzultačnej činnosti až po úplné prebratie zodpovednosti za životné prostredie vo vašej spoločnosti.

Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite sa o Vaše zodpovedné správanie postará:

Ing. Karina Hederová 

Vzdelanie:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, odbor ekologické a environmentálne vedy, program environmentálny manažment


Míľniky:

 . interný auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011

. špecialista na registráciu EMAS / príslušný orgán poverený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky  

. interný auditor v schéme EMAS, podľa nariadenia EPaR č. 1221/2009 a zákona č.351/2012 Z. z.

. 40 registrovaných spoločnosti v schéme EMAS

. člen Európskej komisie pracovnej skupiny EMAS  

. publikačná a osvetová činnosť

. špecialista integrovaného manažérskeho systému